کیک
شیرینی تر
شیرینی سرای کارو
شیرینی خشک
لوازم تولد
ساعت کاری ویترین اینترنتی کارو از ساعت 12 ظهر تا 9 غروب می باشد.