شیرینی سرای کارو
منو کاربری
کیک
کیک فردایی
شیرینی تر
شیرینی خشک
لوازم تولد
دسر و بیکری
در قسمت خرید فردایی شما می توانید کیک مورد نظر خود را انتخاب کنید .
کیک های انتخابی شما فردا در ساعت مورد نظرتان به دستتان خواهد رسید . توجه داشته باشید کیک ها در روز تحویل آماده خواهند شد.