شیرینی سرای کارو
منو کاربری
کیک
کیک فردایی
شیرینی تر
شیرینی خشک
لوازم تولد
دسر و بیکری
 ساعت کاری ویترین اینترنتی کارو از ساعت 12 ظهر تا 9 غروب می باشد.